Што претставуваат Листите за оценување на усогласеност со бизнис регулатива и како да ги добиете бараните информации за тековното работење на Вашата компанија?

Најуникатната алатка којашто Ви е овозможена на biznisregulativa.mk се Листите за проверка. Доколку сакате да проверите колку Вашата компанија е усогласена со бизнис регулативата, преку оваа алатка со неколку чекори имате можност на анонимен начин да направите самооценување на Вашата правна усогласеност во областите во кои работите. Вашите одговори се анонимни и нема јавен пристап до нивната содржина.

Со пополнување на Листите за проверка ќе добиете извештај кој ќе биде од информативен карактер и ќе Ви укаже во кој дел од регулативата не сте усогласени и каде би требало да го корегирате Вашето работење. Овој извештај е анонимен и ќе го добиете само Вие. 

 

Листа за проверка на усогласеност со законските прописи од областа на градежништвото

Пополни

Трговски друштва

Пополни

Закон за данок на добивка

Пополни

Закон за даночна постапка

Пополни

Закон за данокот на додадена вредност

Пополни

Закон за данокот на личен доход

Пополни

Закон за работни односи со казнени одредби

Пополни

Индустриска сопственост

Пополни

Авторско и сродни права

Пополни

Електронски комуникации

Пополни

Текстил

Пополни

Објекти за генерална активност (ладилник, центар за пакување, големопродажни центри)

Пополни

Објекти за локализирана активност (производство и промет со производи од животинско потекло само во рамките на единицата на локалната самоуправа)

Пополни

Објекти за месо од домашни чапункари (кланица, објект за расекување)

Пополни

Посебни одредби за примарно производство од животинско потекло - фарми (само правни лица)

Пополни

Преработени желудници, мочни меури и црева (објект за преработка)

Пополни

Производи од месо (објект за преработка)

Пополни

Производи од риба (објект за свежи производи од риба, објект за преработка, објект за големопродажба)

Пополни

Посебни одредби за секундарно производство на храна од неживотинско потекло

Пополни

Јајца и производи од јајца (центар за пакување, објект за јајца во течна состојба, објект за преработка)

Пополни

Колострум, сирово млеко, производи на база на колострум и производи од млеко (собирен центар, објект за преработка)

Пополни

Мед (објекти за производство)

Пополни

Мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо (објект за мелено месо, објект за подготовки од месо, објект за механички обескоскено месо)

Пополни

Месо од дивеч (собирен центар, објект за ракување со дивеч, објект за расекување)

Пополни

Месо од живина и зајци (кланица, објект за расекување)

Пополни

Закон за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата

Пополни

Закон за производи за заштита на растенијата

Пополни

Закон за здравјето на растенијата

Пополни

Закон за семе и саден материјал од земјоделски растенија - Производители

Пополни

Закон за семе и саден материјал од земјоделски растенија - Доработувачи

Пополни

Закон за семе и саден материјал од земјоделски растенија - Трговци

Пополни

Закон за семе и саден материјал од земјоделски растенија - Правни лица со Јавно Овластување

Пополни

Закон за земјоделство и рурален развој

Пополни

Закон за туристичката дејност

Пополни

Закон за угостителската дејност

Пополни

Листа за проверка согласно Закон за води

Пополни

Листа за проверка согласно Закон за природа

Пополни

Листа за проверка согласно Закон за животна средина

Пополни

Листа за проверка согласно Закон за безбедност и здравје при работа

Пополни

Листа за проверка согласно Закон за практиканство

Пополни

Листа за проверка согласно Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност

Пополни

Закон за заштита на лични податоци

Пополни

 

За потребите на Листите за проверка користените линкови се преземени од Јавното претпријатие „Службен весник на Република Македонија“ ц.о. – Скопје

 

Редакциските пречистени текстови, се неофицијални пречистени текстови на важечките закони во Република Македонија и се преземени од „Службен весник на Република Македонија“ ц.о. – Скопје

 

Доколку сакате да бидете во тек со најновите измени за законската и подзаконската регулатива во Република Македонија  и да пристапите до сите измени, дополнувања, референтни прописи, одлуки на уставен суд и други информации за избраниот пропис, кликнете на следниот линк https://members.slvesnik.com.mk/