Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација


Новости

РЕГИОНАЛНИТЕ КОМОРИ ВО ПОДГОТОВКА НА КАМПАЊАТА „УЧИ ПАМЕТНО, РАБОТИ СТРУЧНО“

РЕГИОНАЛНИТЕ КОМОРИ ВО ПОДГОТОВКА НА КАМПАЊАТА „УЧИ ПАМЕТНО, РАБОТИ СТРУЧНО“ 06.12.2022


На работилницата на која присуствуваа претставници од локалните самоуправи, како и претставници од секторот за образование на локално ниво од Кавадарци, Велес, Неготино, Свети Николе, Крива Паланка и Куманово, претставници на регионалните комори и стручните училишта, беа презентирани  принципите и придобивките од дуалниот модел на образование, анализи на пазарот на локално ниво, истражувања за пот ...
Повеќе ...

ОБРАЌАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СКСМ

ОБРАЌАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СКСМ 28.11.2022


Во изминативе 18 години, апаратот на Комората целосно се реконструира за може да ја остварува својата основна функција, но јас како претседател на Комората кој целиот период работев на изградба на кадарот, мора да кажам дека основната кадровска функција сѐ уште не е на потребното ниво. ...
Повеќе ...

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ПРОЦЕСИТЕ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ВО КОМПАНИИТЕ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ПРОЦЕСИТЕ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ВО КОМПАНИИТЕ 25.11.2022


Комисијата за финансиска поддршка на процесите за дигитализација во компаниите, како заедничко работно тело на Стопанската комора на Северна Македонија, Владата на Република Северна Македонија и Хелветас Швајцарска Интеркооперација со Подружница во Скопје, распиша јавин повик за финансиска поддршка на процесите за дигитализација во компаниите. ...
Повеќе ...

Прегледај ги сите Новости

Идни настани

Бизнис ИНФО 365 од 21.09.2018

Бизнис ИНФО 365 од 21.09.2018 21.09.2018


Повеќе ...

Бизнис ИНФО број 364

Бизнис ИНФО број 364 14.09.2018


Повеќе ...

Бизнис ИНФО број 363

Бизнис ИНФО број 363 07.09.2018


Повеќе ...

Прегледај ги сите настани

Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација

Стопанската комора на Македонија е најстара и најбројна бизнис асоцијација со традиција од 96 години.  
Комората е референтна институција на бизнисот во нашата држава со околу 15.000 членки на доброволна основа. Компаниите-членки учествуваат со околу 95% од БДП на Република Македонија, вработуваат околу 95% и учествуваат со 94% во надворешно трговската размена на РМ. Членките на Стопанската комора на Македонија имаат доминантно учество во формирањето на сите макроекономски индикатори на ниво на државата (БДП, надворешно- трговската размена, вработувањето, измирувањето на обврските кон државата и сл.).

Своите интереси, компаниите-членки ги изразуваат преку телата и органите на Комората:

  • 20 Здруженија (според дејности) / 8 Асоцијации
  • 40 Групации (вио рамки на Здруженијата)
  • 16 Регионални комори со 8 постојани регионални канцеларии
  • 3 Мешовити Комори (од меѓународен карактер)
  • 9 Деловни Совети
  • Совет на Странски Инвеститори

Стопанската комора на Македонија е прва комора и прва институција во Република Македонија која поседува сертификат за имплементирање на европските стандарди ISO 9001:2015.
 

 

 


Сподели